นายแพทย์ คลินิกนอกเวลามะฮอกกานี
พญ.กรรณิการ์ เซียวทวีสิน

พญ.กรรณิการ์ เซียวทวีสิน

( KANIKAR SEAWTHAWEESIN )

แพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านผิวหนัง สถาบันโรคผิวหนัง

พญ. จารุวรรณ คงกิจ

พญ. จารุวรรณ คงกิจ

( JARUWAN KONGKIT )

แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวุฒิบัตรเชี่ยวชาญเฉพาะทางสาขาอายุรศาสตร์ต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิซึม คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นพ.อาภาส นาโค

นพ.อาภาส นาโค

( ARPAS NAKO )

แพทย์ศาสตร์บัณฑิตคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลวุฒิบัตรเชี่ยวชาญเฉพาะทางสาขาประสาทวิทยา คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ตรวจอายุรกรรมทั่วไป ตรวจระบบสมองและระบบประสาท

นพ.ธีรวุฒิ  จันทรวรรณ

นพ.ธีรวุฒิ จันทรวรรณ

(TEERAWOOT JANTARAWAN)

แพทยศาสตร์บัณฑิตคณะแพทยศาสตร์
(เกียรตินิยม)ศิริราชพยาบาล วุฒิบัตรเชี่ยวชาญเฉพาะทางสาขาศัลยศาสตร์ทรวงอก ศิริราชพยาบาล ประกาศนียบัตรผู้เชี่ยวชาญศัลยศาสตร์หัวใจและทรวงอกในผู้ใหญ่ขั้นสูง ศิริราชพยาบาล ผู้เชี่ยวชาญทางด้าน ผ่าตัดปอดและหัวใจ,บายพาสเส้นเลือดหัวใจ, ซ่อมหรือเปลี่ยนลิ้นหัวใจ, เส้นเลือดแดงใหญ่ในทรวงอก

นพ.สถาพร ไชยกุล​

นพ.สถาพร ไชยกุล

(SATAPORN CHAIYAKUL )

แพทยศาสตร์บัณฑิตคณะแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วุฒิบัตรเชี่ยวชาญเฉพาะทางสาขาโรคระบบทางเดินหายใจและภาวะวิกฤติระบบทางเดินหายใจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อนุสาขาหัตถการวินิจฉัยและรักษาระบบทางเดินหายใจ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

พญ.ปลื้มจิตร ตั่นกี่

พญ.ปลื้มจิตร ตั่นกี่

( PLEUMJIT TANKEE )

แพทย์ศาสตร์บัณฑิตคณะแพทย์ศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วุฒิบัตรเชี่ยวชาญเฉพาะทางสาขาอายุรศาสตร์
โรคไต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

นพ.เลอศักดิ์ ลีนะนิธิกุล

นพ.เลอศักดิ์ ลีนะนิธิกุล

( LERSAK LEENANITHIKUL )

แพทย์ศาสตร์บัณฑิตคณะแพทย์ศาสตร์
ศิริราชพยาบาลวุฒิบัตรเชี่ยวชาญเฉพาะทาง สาขาประสาทศัลยศาสตร์ สถาบันประสาทวิทยา

นพ.นิธิพัทธ์ วทัญญุตา

นพ.นิธิพัทธ์ วทัญญุตา

( NITIPAT WATANYUTA )

แพทย์ศาสตร์บัณฑิตคณะแพทย์ศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลา วุฒิบัตรสาขาศัลยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ผ่าตัดในช่องท้อง ลำไส้ ไส้เลื่อน ริดสีดวงทวาร ก้อนมะเร็งเต้านม ผ่าตัดส่องกล้องนิ่วในถุงน้ำดีและท่อทางเดินน้ำดี ส่องกล้องตรวจกระเพาะอาหารและลำไส้ใหญ่

นพ.ศุภชัย พันธ์พิเชฐ

นพ.ศุภชัย พันธ์พิเชฐ

( SUPPACHAI PUNPICHET )

แพทยศาสตรบัณทิต คณะแพทยศาสตร์
รพ. รามาธิบดี วุฒิบัตรสาขาศัลยกรรมกระดูกและข้อ ศูนย์การแพทย์ออร์โธปิดดิกส์ รพ.เลิดสิน
วุฒิบัตรเชี่ยวชาญเฉพาะทางผ่าตัดกระดูกสันหลัง

นพ.สมิทธิ์ สร้อยมาดี

นพ.สมิทธิ์ สร้อยมาดี

( SMITH SOIMADEE )

คณะแพทย์ศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
วุฒิบัตรศัลยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล